دوره آموزش زبان
Free Discussion

دوره آموزش زبان بحث آزاد یا Free Discussion مختص زبان آموزانی طراحی گردیده که تمایل دارند تا با مهارت‌های listening و talking مهارت‌های خود را تقویت کنند.

چرا شرکت در دوره
Free Discussion

  • تقویت مهارت صحبت کردن (Speaking)
  •  ایجاد موقعیت های طبیعی و روزمره برای بحث و تبادل نظر 
  • ایجاد فضایی که زبان آموزان به راحتی و بدون دغدغه به اظهار نظر
  • آموزش ضمنی برای تمرکز بر موضوع به جای تمرکز بر جزئیات
  • ایجاد فضایی که در آن زبان آموزان با توانش های زبانی متفاوت بتوانند با یکدیگر تعامل داشته باشند(Mixed Abilities)

مقاطع تحصیلی در Free Discussion

در دوره زبان بحث آزاد یا Free Discussion در سایبرتاک 5 ترم در نظر گرفته شده است که در هر ترم 16 جلسه‌ای دو کتاب Supertalk تدریس می‌گردد.